GMA Business Outsourcing - usługi księgowe
admin Brak komentarzy

Z dniem 1 listopada br. nadchodzą istotne zmiany przepisów podatkowych, w szczególności dotyczące mechanizmu podzielonej płatności.

Mechanizm podzielonej płatności – obowiązkowy od 1 listopada 2019 r.

Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg zmian do krajowego porządku prawnego. Zmianie uległy m.in. ustawa o podatku od towarów i usług, Ordynacja podatkowa, Prawo bankowe, Kodeks karny skarbowy, ustawa o opłacie skarbowej. Za jedną z istotniejszych zmian można z całą pewnością uznać wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (MPP), o czym w dalszej części.

Od 1 listopada b.r. do ustawy o VAT został dodany załącznik nr 15 stanowiący wykaz towarów i usług, które zostały objęte mechanizmem podzielonej płatności. Wykaz ten będzie podstawą do oceny czy dostawa towaru lub zrealizowana usługa będą objęte MPP. Kolejnym warunkiem, do określenia zastosowania MPP będzie wartość faktury. Zgodnie z zapisami dodanego art. 106e ust. 1 pkt 18a, wartość ta musi przekraczać kwotę 15 000 zł brutto lub równowartość tej kwoty. W tym miejscu należy podkreślić, że sama wartość towarów lub usług na fakturze nie będzie miała znaczenia, istotnym jest, aby wartość faktury przekraczała wspomnianą wyżej kwotę i równocześnie znajdowały się na niej towary i usługi wyszczególnione w załączniku nr 15.

Zgodnie z zapisami wskazanego powyżej art. 106e ust. 1 pkt 18a faktura spełniająca powyższe warunki będzie musiała zawierać opis „mechanizm podzielonej płatności”.

Brak powyższego opisu na fakturze, w przypadku konieczności jego umieszczenia, może być uznany przez organ skarbowy za wystawienie faktury w sposób wadliwy. Pomimo art. 62 § 1 ustawy Kodeks karny skarbowy: „kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych”, ustawodawca wprowadził dodatkowy przepis sankcyjny określony w art. 106e ust. 12 oraz 13 o poniższej treści:

„W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 1 pkt 18a, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, wykazanej na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność́ za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.” oraz „Przepisu ust. 12 nie stosuje się, jeżeli zapłata kwoty odpowiadającej kwocie podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, wykazanej na fakturze, została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności”.

Usługi budowlane

Warto również zwrócić uwagę, że znowelizowane przepisy, w przypadku świadczenia usług stanowiących roboty budowlane, nie będą przewidywać jakiegokolwiek ograniczenia stosowania w przypadku świadczenia usług przez podwykonawców, jak to miało miejsce do tej pory. Obowiązek dokonywania płatności z zastosowaniem MPP będzie, od 1 listopada b.r., dotyczył wszystkich usług budowlanych. Od 1 listopada b.r. zostaje zlikwidowane odwrotne obciążenie w transakcjach krajowych. Co do zasady, niektóre transakcje rozpoczęte przez 1 listopada b.r. i objęte dotychczas odwrotnym obciążeniem będą mogły być rozliczane, na mocy przepisów przejściowych, na uprzednio obowiązujących zasadach, również po 1 listopada b.r.

 

Powyższe zmiany zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2019 r. pod pozycją 1751. Gorąco zachęcamy do zapoznania się ze zmianami, a w szczególności z zawartością załącznika nr 15.

 

Autor: Piotr Michalski