Doradztwo przy analizie i ocenie efektywności finansowej i ekonomicznej inwestycji

Każdej inwestycji towarzyszą nakłady finansowe niezbędne do jej realizacji. Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu inwestycji GMA Business Outsourcing profesjonalnie doradzi i oszacuje, czy poniesione wydatki inwestycyjne zostaną pokryte przyszłymi wpływami z wdrożonego przedsięwzięcia i czy spółka ma możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego na inwestycję. Doradztwo GMA pozwoli ocenić w szczególności zdolność do obsługi zadłużenia.

W ocenie finansowej efektywności projektu, GMA Business Outsourcing wyznaczy:

  • Wartość bieżącą netto inwestycji (NPV) – różnicy wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt i nakładów poczynionych na jego realizację;
  • Wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) – czyli poziom stopy dyskontowej, dla której wartość NPV jest równa 0 a więc punkt krytyczny, w którym przyszłe przepływy finansowe z inwestycji są równe wartości poniesionych nakładów;
  • Okres zwrotu kapitału;
  • Stopę zwrotu nakładów inwestycyjnych (ROI);
  • Stopę zwrotu kapitału własnego (ROE).

Analiza projektów z zakresu wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego lub spółki komunalne wiąże się z koniecznością przeprowadzenia nie tylko analizy finansowej, ale również analizy ekonomicznej, uwzględniającej pozafinansowe aspekty inwestycji – tzw. analizy kosztów i korzyści. Na ogół bowiem projekty komunalne charakteryzują się brakiem lub niskim poziomem efektywności finansowej, co mogłoby decydować o braku zasadności ich realizacji, jednakże w procesie oceny tego typu projektów należy wziąć pod uwagę efekty społeczne, środowiskowe czy kulturowe, przesądzające o potrzebie i racjonalności wydatków inwestycyjnych.

Metoda analizy kosztów i korzyści (AKK) polega na przeprowadzeniu korekt fiskalnych, przeliczeniu cen rynkowych na ceny ukryte, ocenie oddziaływań nierynkowych, a ponadto określeniu wartości pieniężnych efektów zewnętrznych przedsięwzięcia oraz innych elementów, jakościowych (niekwantyfikowalnych). Wspomniane wartości pieniężne są dyskontowane tzw. społeczną stopą dyskontową. W ramach analizy wyznaczane są również wskaźniki efektywności ekonomicznej projektu w postaci:

  • ekonomiczna zaktualizowana wartość netto projektu (ENPV);
  • ekonomiczna stopa zwrotu (ERR);
  • wskaźnik korzyści/koszty (B/C).