Doradztwo przy opracowaniu profesjonalnego biznesplanu oraz prognoz finansowych

Biznesplan zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego sporządzany jest zarówno na potrzeby wewnętrzne, jak zewnętrzne (instytucji finansowych). Tego typu dokument jest wymagany w trakcie wnioskowaniu o kredyt lub inne źródło finansowania zewnętrznego.  Biznesplan jest sporządzany także dla własnych potrzeb jednostki w celu obiektywnej oceny zasadności realizacji przedsięwzięcia i jego wpływu na spółkę.

Sporządzany przez GMA Business Outsourcing  biznesplan jest odpowiedzią na poniższe pytania, umożliwiające weryfikację efektywności planowanego przedsięwzięcia:

 • W jakim celu powstała spółka i jakie zadania wykonuje?
 • W jaki sposób spółka zaspokaja potrzeby odbiorców?
 • Co wyróżnia spółkę na tle konkurencji?
 • Kto w spółce pełni kluczowe role?
 • Jak duży jest rynek, na którym funkcjonuje spółka?
 • Jaki jest produkt spółki i do kogo jest kierowany?
 • Jakie są przewagi konkurencyjne spółki?
 • Jakie strategie marketingowe i promocyjne będą realizowane?
 • Jakie są cele ekonomiczne spółki?
 • Jakim kapitałem musi dysponować spółka do realizacji celów?
 • Czy spółka będzie zdolna do obsługi zaciągniętego długu?

Jednym z kluczowych elementów biznesplanu jest plan finansowy prezentujący założenia do prognoz finansowych. Prognozy finansowe sporządzane przez GMA Business Outosourcing są prezentowane w formie modelu finansowego w arkuszu kalkulacyjnym, co pozwala na wprowadzanie wielu zmiennych i weryfikowanie wrażliwości projektu na zmienne czynniki.

Model finansowy jest kluczowym narzędziem w zarządzaniu finansami i płynnością przedsiębiorstwa.  Jego celem jest zaprezentowanie bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych spółki w okresie spłaty zadłużenia i zwrotu z inwestycji. Analiza modelu finansowego daje odpowiedz na pytanie, jaka jest potrzeba kapitałowa spółki (nie tylko na finansowanie wydatków inwestycyjnych ale i nakładów na kapitał obrotowy), jaka jest optymalna struktura finansowania, jak zmieni się sytuacja finansowa podmiotu w przypadku wystąpienia różnych scenariuszy rynkowych.

Sporządzany przez GMA Business Outsourcing model finansowy charakteryzuje się:

 • Odpowiednim doborem założeń, mających uzasadnienie w historii spółki i otoczeniu rynkowym oraz zastosowaniem obowiązujących zasad rachunkowości;
 • Czytelnym odróżnieniem informacji będących założeniem, informacji przeliczeniowych oraz danych wynikowych;
 • Przejrzystością i łatwością korzystania;
 • Stosowaniem odpowiednich formuł kontrolnych, zapewniających poprawność kalkulacji.