Doradztwo przy opracowaniu studium wykonalności dla planowanej inwestycji

Studium wykonalności (ang. feasibility study) służy do oceny i analizy potencjału projektu, wspiera proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron przedsięwzięcia oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę szans jego powodzenia. Jest to dokument bardziej złożony aniżeli biznesplan. Studia wykonalności są na ogół wymagane przez instytucje udzielające finansowania dotacyjnego i innego finansowania preferencyjnego.

Studium wykonalności zawiera analizę finansowo-ekonomiczną, techniczną, prawną oraz instytucjonalną.

Analiza ekonomiczno-finansowa wskazuje na zasadność realizacji inwestycji. Analizie poddawane są przepływy pieniężne w czasie realizacji i eksploatacji projektu.  Do oceny efektywności finansowej wykorzystywane są wskaźniki finansowe jak NPV, IRR i inne. Dużą wagę poświęca się również samej polityce cenowej. Często dla projektów związanych z wykonywaniem zadań publicznych przeprowadzana jest również analiza ekonomiczno-społeczna inwestycji, w której kwantyfikacji poddawane są koszty i korzyści niefinansowe, społeczne wynikające z realizacji projektu.

Analiza techniczna jest wykonywana na podstawie projektu wykonawczego. Jej zadaniem jest wykazanie wykonalności technicznej inwestycji i wyższości zaproponowanego rozwiązania technicznego nad wariantami alternatywnymi.

Analiza prawna i instytucjonalna w ramach studium wykonalności bada zgodność projektu z prawem europejskim i polskim, ewentualnie zgodność z programem objętym wsparciem funduszy publicznych.

Ponadto studium wykonalności zawiera kompleksową analizę ryzyka przedsięwzięcia wraz z analizą wrażliwości projektu na zmiany jego kluczowych czynników.

Sporządzane przez GMA Business Outsourcing studium wykonalności charakteryzuje:

  • Zgodność z praktykami rynkowymi i wymogami instytucji finansujących;
  • Profesjonalizm, rzetelność i wiarygodność prezentowanych informacji;
  • Logika zaprezentowanych badań i materiałów;
  • Spójnie przeprowadzone analizy;
  • Przejrzysta prezentacja wyników analiz.