Piotr Słysz Brak komentarzy

GMA Invest w imieniu Klienta zwrócił się do Krajowej Informacji Skarbowej  z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej w przedmiocie warunków skorzystania z preferencji podatkowej w postaci obniżonej, 5-procentowej stawki podatku PIT (tzw. Innovation Box lub IP Box). Urząd w wydanej interpretacji potwierdził stanowisko GMA, uznając proces tworzenia gier za prace badawczo-rozwojowe (w rozumieniu art 5a pkt 38-40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), a wytwarzane gry komputerowe, stanowią przedmiot autorskich praw do programu komputerowego podlegającym ochronie prawnej.

Prace badawczo-rozwojowe, czyli co?

To kolejny dowód na to, że proces tworzenia gier komputerowych czy konsolowych może być uznany za prace badawczo-rozwojowe. Warunkiem jak wykazanie, że podejmowane działania w procesie tworzenia gry:

  • mają charakter twórczy,
  • podejmowane w sposób systematyczny,
  • podejmowane są w określonym celu,
  • związane są z zwiększeniem oraz wykorzystaniem wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Działalność polegająca na produkcji gier komputerowych, każdorazowo zakończona jest rezultatem, który:

  • jest ustalony, posiada uzewnętrznioną formę w postaci gry komputerowej;
  • ma charakter indywidualny, posiada unikatowy kod źródłowy i wynikowy wynikający z kreatywnej pracy Wnioskodawcy;
  • ma charakter oryginalny, każda stworzona gra komputerowe jest unikalnym programem komputerowym, podlegającym ochronie przewidzianej dla autorskiego prawa do programu komputerowego.

Odrębna ewidencja, czyli jak?

Podatnicy, którzy zdecydują się na skorzystanie z preferencji IP Box mają obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji dla wszystkich operacji finansowych związanych z uzyskiwaniem dochodów z prawa własności intelektualnej (IP) powstałego w wyniku prac B+R. Istotne jest, by ewidencja ta była prowadzona tak, aby w ewidencji księgowej oraz rocznym zeznaniu podatkowym potrafić wykazać i udokumentować łączną sumę przychodów, kosztów podatkowych, dochodów/strat związanych z IP podlegających opodatkowaniu stawką 5%, oraz odrębnie dochodu, który nie będzie podlegał preferencyjnemu opodatkowaniu.

Podatnicy nie prowadzący ksiąg rachunkowych (taka sytuacja ma miejsce w opisywanym przypadku) spełnią wymóg wyodrębnienia ewidencji prowadząc po prostu arkusz kalkulacyjny będący kumulatywnym, comiesięcznym zestawieniem dokumentów, które potwierdzają poniesione wydatki dotyczące danego kwalifikowanego IP na koniec danego miesiąca. Co istotne, ewidencja musi obejmować wydatki od początku procesu tworzenia danej gry, a konstrukcja arkusza kalkulacyjnego powinna umożliwiać uzyskanie danych w okresie późniejszym według stanu na koniec poszczególnych miesięcy kalendarzowych.

Wskaźnik Nexus, czyli ile?

Wskaźnik Nexus jest mnożnikiem, który służy do ustalenia podstawy opodatkowania dla preferencyjnej stawki podatku dochodowego (zarówno PIT, jak i CIT) wynoszącej 5%. Wskaźnik ten przysparza nie mało problemów w praktycznym zastosowaniu. Wynika to między innymi z tego, że koszty do wskaźnika Nexus dotyczące działalności badawczo-rozwojowej nie są tożsame z katalogiem kosztów kwalifikowanych dla ulgi B+R. Problematyczne jest także prawidłowe przepisanie kosztów do odpowiednich kategorii (oznaczonych literami a/b/c/d) zdefiniowanych we wzorze Nexus. Dlatego też przed skorzystaniem z preferencji IP BOX warto rozwiać wątpliwości, w jaki sposób klasyfikować np. wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców na potrzeby Nexus oraz kiedy ich nakład pracy jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych, a kiedy odrębnym kwalifikowanym prawem własności intelektualnej (odrębne kategorie w różnej mierze wpływające na podstawę opodatkowania).

Te i inne problemy związane z preferencją IP BOX (jak chociażby definitywne rozstrzygnięcie, czy prowadzona działalność spełnia ustawową definicję prac B+R a wytwarzane prawo IP jest kwalifikowane) pozwala rozwiać indywidualna interpretacja podatkowa, która może być niezwykle cenna z uwagi na brak dokładnych wytycznych, w szczególności dla branży IT.

Uzyskana interpretacja podatkowa jest kolejnym korzystnym rozstrzygnięciem uzyskanym za pośrednictwem GMA w obszarze możliwości zastosowania preferencji podatkowej IP Box, które jest stosunkowo nowym zagadnieniem podatkowym, wciąż wymagającym ugruntowania orzecznictwa. Zachęcamy do kontaktu w sprawach związanych z ulgą podatkową B+R, a także ulgą IP Box. Niezależne od sfery formalnej oraz istniejących wymogów, z pewnością jest to bardzo atrakcyjny instrument podatkowy dla podatników prowadzących innowacyjną działalność. GMA Invest zajmuje się zarówno doradztwem w procesie analizy działalności pod kątem wymogów prawnych IP Box, uzyskaniem rozstrzygnięcia przez ograny podatkowe wątpliwości dotyczących możliwości skorzystania z ulg, jak również prowadzeniem ewidencji podatkowej wymaganej przy IP Box, ale także przy tzw. uldze B+R (to druga preferencja przewidziana w polskim systemie podatkowym dla działalności R&D w Polsce).

Autor: Przemysław Mudyna