Emilian Kujawski Brak komentarzy

Od 1 stycznia 2021 r. płatnicy składek lub osoby fizyczne zlecające dzieło będą zobowiązani do poinformowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło z osobą, z którą nie pozostają w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy osoba nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Umowa dzieło – nowy obowiązek

Na mocy art. 22 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. W art. 36 dodano ust. 17 w następującym brzmieniu:

„Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.”

 Innymi słowy, jeśli zlecasz wykonanie dzieła, musisz to w ciągu 7 dni zgłosić do ZUS. Wyjątki od tej zasady to:

  • umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem,
  • dzieło wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, ale umowa o dzieło jest zawarta z innym podmiotem,
  • umowa o dzieło zawarta z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

RUD – jak to zrobić?

Od 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie nowy dokument ubezpieczeniowy, czyli formularz RUD służący do zgłaszania umów o dzieło do ZUS. Co trzeba o nim wiedzieć?

  • formularz jest względnie krótki. Zawiera 4 części. Naturalnie są tam pola do wskazania danych dotyczących podmiotu zlecającego dzieło i jego wykonawcy, a także samej umowy o dzieło (m.in. przedmiotu oraz terminu jej wykonywania).
  • należy go złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło,
  • RUD można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • składamy oddzielny formularz RUD dla każdego wykonawcy dzieła,
  • w jednym formularzu RUD można wykazać maksymalnie 10 umów zawartych z jednym wykonawcą.

Czemu służy rejestracja umów o dzieło?

W teorii rejestracja umów o dzieło to działanie statystyczne ZUS-u. W przyszłości wiedza o zawartych umowach ma umożliwić skuteczną pomoc wykonawcom dzieł, np. w ramach kolejnej tarczy antykryzysowej.

Oczywiście istnieją teorie (spiskowe), wedle których bardziej chodzi tu o nadzór nad zawieranymi umowami o dzieło i eliminowanie tych, które są pozorne – zawierane zamiast oskładkowanych umów zlecenia.

Niezależenie od tego, która z powyższych wersji jest bliższa prawdy zalecamy, by od Nowego Roku Pańskiego 2021 rzetelnie sprawdzać podstawy zawierania umowy o dzieło.

Jeśli masz wątpliwości – zapraszamy do GMA!

Jeśli macie Państwo problem z oceną na ile dany pomysł mieści się w kryteriach zawarcia umowy o dzieło, zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy też do dyspozycji we wszystkie dni robocze od 9:00 do 17:00 pod numerem telefonu (32) 250 41 41 oraz adresem e-mail: biuro@gmainvest.pl

Autor: Emilian Kujawski