admin Brak komentarzy

15 stycznia uruchomiona została możliwość składania wniosków o subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla Mikrofirm i MŚP z 45 branż najbardziej poszkodowanych w wyniku drugiej fali pandemii, o łącznej wartości 13 mld zł.

Kto może skorzystać?

Z pomocy mogą liczyć przedsiębiorstwa z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19, w tym m.in. hotele i inne obiekty zakwaterowania, restauracje, fotograficy, agencje reklamowe, pośrednicy i agenci turystyczni, organizatorzy targów, wystaw i kongresów oraz siłownie i kluby fitness. Pełna lista uprawnionych znajduje się na stronie PFR.

Drugim warunkiem jest spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV-XII lub IV kwartale 2020 roku w porównaniu do analogicznych okresów w 2019 roku. Pozostałymi warunkami skorzystania ze wsparcia to prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 roku i na dzień złożenia wniosku, brak zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na ostatni dzień 2019 roku, 2020 roku lub na dzień składania wniosku, brak stanu likwidacji, upadłości czy restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Na ile może liczyć Mikrofirma?

Kwota subwencji z Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla Mikrofirm, tj. firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników oraz posiadających obroty lub sumę bilansową za 2019r. poniżej 2 mln euro, uzależniona jest od wielkości spadku przychodów. Przedsiębiorstwa, których obroty spady o 30% do 60% mogą liczyć na 18 000 zł na każdego zatrudnionego pracownika. Przypadku spadku przychodów przekraczających 60% kwota ta wzrasta do 36 000 zł na każdego zatrudnionego. Maksymalna kwota subwencji to 324 000 zł.

Subwencja finansowa podlega całkowitemu umorzeniu pod warunkiem utrzymania działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz utrzymania średniego zatrudnienia w 2021r. w porównaniu do 2020 r.

A małe i średnie firmy?

Firmy z sektora MŚP, tj. zatrudniające od 1 do 249 pracowników oraz posiadające obrót netto za 2019 nieprzekraczający 50 mln euro lub sumę bilansową za 2019r. nieprzekraczającą 43 mln euro mogą liczyć na subwencję w kwocie 70% straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za okres od listopada 2020 roku do marca 2021 roku z wyłączeniem kosztów aktualizacji wartości aktywów.

Maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln zł i nie więcej niż 72 000 zł na pracownika, wg stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2020 roku. 

W przypadku MŚP również można liczyć na całkowite umorzenie subwencji finansowej pod warunkiem utrzymania działalności gospodarczej do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz rozliczenia nadwyżki udzielonej subwencji finansowej do dnia 31 stycznia 2022 r.

Na co można wydatkować subwencję?

Dozwolone jest wydatkowanie otrzymanej subwencji na finasowanie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą w szczególności pokrycie:

 • wynagrodzeń pracowników,
 • zakupu towarów i materiałów,
 • usług obcych,
 • obsługi bieżącego finansowania zewnętrznego,
 • najmu (lub umów o podobnym charakterze) nieruchomości użytkowanej na cele prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wszelkich należności publicznoprawnych,
 • amortyzacji sprzętu i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Należy również pamiętać, iż ze środków z Tarczy Finansowej PFR 2.0 zabronione jest:

 • dokonywanie świadczeń wypłacanych pracownikowi uznaniowo
 • transfer środków, pod jakimkolwiek tytułem prawnym, na rzecz właścicieli lub podmiotów powiązanych z beneficjentem
 • przedpłacania kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów
 • finansowanie transakcji nabycia (przejęcia) w sposób bezpośredni lub pośredni, w części lub całości, innego podmiotu, lub dokonywania transakcji, których celem jest, pośrednio lub bezpośrednio, takie nabycie lub przejęcie

Jak wnioskować?

O wsparcie w maksymalnie uproszczony i bezpieczny sposób można się ubiegać za pośrednictwem serwisów bankowości elektronicznej 17 banków komercyjnych i większości banków spółdzielczych. Wnioski powinny być rozpatrywane w ciągu maksymalnie 24 godzin, a środki na konta firm mają trafiać w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych.

W przypadku wątpliwości i problemów z wnioskowaniem o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 zachęcamy do kontaktu. Zespół GMA Invest chętnie pomoże w procesie wnioskowania o pomoc finansową PFR.

Autor: Przemysław Mudyna