Oferujemy usługi profesjonalnego wsparcia właścicieli, zarządów spółek w obszarze finansów oraz controlingu na poziomie operacyjnym oraz strategicznym. Wspieramy pracę wewnętrznego działu finansowo-księgowego, pełniąc również funkcję zewnętrznego dyrektora finansowego. W ramach świadczonych usług oferujemy:

 • wsparcie w zakresie rachunkowości, finansów, podatków, ubezpieczeń;
 • monitorowanie przepływów finansowych;
 • tworzenie strategii oraz planów finansowych;
 • nadzór nad obiegiem dokumentów finansowo-księgowych;
 • wdrożenie funkcji budżetowania;
 • wsparcie w zakresie redukcji kosztów oraz restrukturyzacji spółki.

W ramach wsparcia nadzoru właścicielskiego oferujemy:

 • przygotowywanie analiz kosztowych służących ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa;
 • przygotowywanie prognoz finansowych;
 • przygotowywanie prognoz przepływów pieniężnych;
 • przygotowywanie symulacji bilansu oraz rachunku zysków i strat;
 • przygotowywanie wszelkiego rodzaju analiz oraz wyliczeń niezbędnych do sporządzenia sprawozdania finansowego.

W naszej ofercie znajdą Państwo również usługi wspomagające procesy zarządcze. Realizujemy projekty wdrożeniowe w zakresie zarządzania ryzykiem, a w szczególności ryzykiem kredytowym, finansowym, operacyjnym oraz braku zapewnienia zgodności. W ramach przeprowadzanych audytów wewnętrznych oceniamy systemy kontroli wewnętrznej, systemy zarządzania ryzykiem oraz elementy ładu korporacyjnego. Następnie, poprzez czynności doradcze wspomagamy kadrę zarządzającą w osiąganiu założonych celów, przynosząc wartość dodaną, rozwijając również zakres kontroli funkcjonalnej, jak i zarządczej.

GMA Business Outsourcing Zarządzanie finansami oraz wsparcie nadzoru właścicielskiego

Dla podmiotów realizujących projekty współfinansowane ze środków pochodzących z UE, oferujemy usługę preaudytu, polegającą na przygotowaniu podmiotu do kontroli i/lub audyty zewnętrznego, Dokonamy oceny zgodność realizacji projektu oraz wydatkowania funduszy unijnych z wymaganiami Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej, umową o dofinansowanie oraz obowiązującymi wytycznymi.