Piotr Słysz Brak komentarzy

Biała lista podatników VAT jest prowadzonym przez szefa KAS wykazem czynnych podatników, który jest sporządzony w formie elektronicznej. Dotyczy wszystkich przedsiębiorców, który są podatnikami VAT. Zawiera najważniejsze informacje o kontrahencie. Biała lista ma ostatecznie zastąpić trzy obecne wykazy podatników wykreślonych, zarejestrowanych oraz przywróconych do rejestru.

Biała lista podatników będzie zawierać przede wszystkim numery rachunków bankowych, na które kontrahenci powinni dokonywać wpłat (są to konta wynikające ze zgłoszeń identyfikacyjnych/aktualizacyjnych NIP lub CEIDG). Przepisy dotyczące białej listy podatników VAT weszły w życie 1 września 2019 r. natomiast sankcje dotyczące wpłaty należności na konto niewskazane na białej liście będą obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2020 r. W okresie od 1 września do 31 grudnia 2019 roku owe sankcje nie będą występowały. Biała lista da możliwość sprawdzenia danych dotyczących kontrahenta z ostatnich 5 lat, natomiast starsze dane będą usuwane.

Co się zmieni od 2020 roku?

Podmioty, które dokonają zapłaty powyżej 15 tys. zł na konto, które nie będzie zarejestrowane, nie będą mogły zaliczyć owego wydatku do kosztów uzyskania przychodów, a nabywca będzie odpowiadał solidarnie ze sprzedawcą, całym swoim majątkiem za nierozliczony VAT w części, która przypada proporcjonalnie na ową dostawę towarów lub świadczenie usług.

Jak uniknąć sankcji?

Przedsiębiorca, który wykona transakcję przekraczającą 15 tys. zł na konto niewskazane w rejestrze będzie miał możliwość uniknięcia sankcji podatkowych w sytuacji, gdy w ciągu 3 dni od momentu zlecenia przelewu na to konto zawiadomi o owej transakcji naczelnika urzędu skarbowego, który jest właściwy dla wystawcy faktury. Zawiadomienie musi zawierać co najmniej:

  • adres siedziby oraz nazwę, a w przypadku osób fizycznych – stałe miejsce prowadzenia działalności, imię oraz nazwisko,
  • dane wystawcy faktury,
  • numer rachunku (na który dokonano zapłaty należności),
  • wysokość należności oraz dzień zlecenia przelewu

Istnieje również alternatywa dla zawiadomienia. Mianowicie będzie możliwość skorzystania z tzw. mechanizmu podzielonej płatności, jednak płatność taka jedynie uchroni od solidarnej odpowiedzialności w zakresie VAT. Zapłata, która dokonana będzie w systemie mechanizmu podzielonej płatności na rachunek spoza białej listy nie pozwoli zaliczyć opłaconego tak wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Ważne jest, aby do 1 stycznia 2020 roku upewnić się, że wykorzystywane w działalności własne rachunki rozliczeniowe są zgłoszone w urzędzie skarbowym. Jeśli do tej pory nie zostały zgłoszone, należy mieć na uwadze, iż kontrahenci z obawy przed negatywnymi konsekwencjami mogą opóźniać płatność, a także zawiadamiać właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że płacą na niezgłoszony rachunek bankowy.

Należy również sprawdzić, czy na białej liście znajdują się rachunki naszych dostawców, z którymi współpracujemy. W przypadku ich braku można podjąć odpowiednie kroki w celu ich weryfikacji.

Rejestr jest dostępny pod tym linkiem.

 

Autorzy: Karolina Danielczyk / Piotr Michalski