GMA Business Outsourcing - usługi księgowe
Piotr Słysz Brak komentarzy

GMA Business Outsourcing na zlecenie klienta będącego producentem gier wideo przygotował wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w przedmiocie ulgi badawczo-rozwojowej oraz ulgi IP Box (Innovation Box) w podatku dochodowym od osób prawnych. Jest to jedna z pierwszych interpretacji o tej tematyce w aktualnym stanie prawnym.

Klient GMA złożył wniosek o wydanie Interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego (ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) w zakresie:

1. ustalenia czy realizowane przez Wnioskodawcę (studio developerskie gier wideo) Prace B+R stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26, w zw. z art. 4a pkt 28 Ustawy o CIT,

2. możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych mogących podlegać odliczeniu w ramach ulgi B+R w myśl art. 18d Ustawy o CIT,

3. możliwości skorzystania przez Wnioskodawcę z przewidzianej przez art. 24d ust. 1 Ustawy o CIT preferencyjnej 5-proc. stawki podatku dochodowego.

 

Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w Płocku, prace realizowane przez Wnioskodawcę w zakresie produkcji gry wideo stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 updop.

Jednocześnie Dyrektor potwierdził, iż koszty wynagrodzeń pracowników i współpracowników tej spółki (z wyłączeniem części, w której pracownicy faktycznie nie wykonują/nie będą wykonywać zadań w ramach realizacji prac B+R), koszty B+R związane z odpisami amortyzacyjnymi od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zakupem oraz utrzymaniem licencji i oprogramowania, a także akcesoriów komputerowych, produktów audiowizualnych, a także wyposażenia biura w części wykorzystywanej przez pracowników/współpracowników realizujących prace rozwojowe (w części wykorzystywanej bezpośrednio do prac B+R), stanowią wydatki kwalifikowane oraz będą podlegać odliczeniu w ramach ulgi badawczo-rozwojowej.

Ponadto, spółka będzie miała prawo skorzystać z preferencyjnej stawku podatku w wysokości 5 procent podstawy opodatkowania (art. 24d ust. 1 ustawy o CIT) od dochodów z komercjalizacji wytworzonej przez nią prawa własności intelektualnej (produkowanej gry) w ramach jej prac badawczo rozwojowych. Zgodnie z treścią art. 24d. ust 2 pkt 8 autorskie prawo do programu komputerowego jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej (w tym przypadku autorskie prawo do programu komputerowego). Owo prawo będzie wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Pełną treść Interpretacji o syg. 0114-KDIP2-1.4010.166.2019.3.PW/SP można znaleźć na stronach Ministerstwa Finansów.